Dekontaminácia veľkých priestorov

Ing. Marek Kuzma, PhD.

Dekontaminácia veľkých priestorov (letísk, vládnych budov, nemocníc atď.) predstavuje aktuálny a neuspokojivo riešený problém. Tieto miesta môžu byť nielen významným cieľom teroristického útoku, ale aj miestom na rýchle šírenie infekčných ochorení, lebo majú veľký strategický význam, vysokú koncentráciu ľudí a v neposlednom rade sú vybavené výkonným ventilačným systémom, bohužiaľ, obvykle bez účinného systému na kontrolu chemickej a biologickej kvality vzduchu.

Prednáška sa preto zameriava na dostupné dekontaminačné postupy a možnosti ich využitia pri riešení krízových situácií, ale aj ako preventívne opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a komfortu na miestach s vysokou koncentráciou ľudí.

Ing. Marek Kuzma, PhD. Je výskumným pracovníkom Mikrobiologického ústavu Akadémie vied ČR. Titul PhD. v odbore organickej chémie získal na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe. Je vedúci vedeckého tímu, ktorý sa zaoberá vývojom dekontaminačných metód pre sanáciu rozsiahlych priestorov vystavených biologickej a chemickej kontaminácii vrátane vybavenia interiérov. Jeho tím má veľké skúsenosti s vývojom a aplikáciou plynných dekontaminačných prostriedkov na tieto účely. V tejto oblasti spolupracujú s Výskumným ústavom vojenským v Brne, so Štátnym ústavom pre jadrovú, chemickú a biologickú ochranu v Milíne a s Virologickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave.