Dosahy riadenia HVAC na kvalitu ovzdušia v budovách a ich energetickú efektivitu

Ing. Daniel Čurka, PhD.

Čo všetko vplýva na kvalitu ovzdušia v budovách a ako sme pripravení efektívne ju riadiť. Ako sa prejavuje stav ovzdušia v lokalite na prevádzke HVAC.

Spôsoby filtrácie, možnosti riadenia a prevádzkové stavy VZT. Ušetríme, ale aký to má dosah na pohodu a zdravie osadenstva?

Energetický manažment a efektívne vetranie so zreteľom na okrajové podmienky, v ktorých sa budova nachádza. Sme pripravení na pojem "energetická kvalita budovy"?

Prednášajúci: Ing. Daniel Čurka, PhD. ( ENGIE Services, a. s.)

Ing. Daniel Čurka, PhD. Dlhoročný člen Ústavu energetických strojov na Strojníckej fakulte STU, kde sa venoval vývoju sorpčných chladiacich zariadení. Od roku 2012 je v spoločnosti ENGIE Services. a. s., riaditeľ úseku energetických služieb. Venuje sa energetickým konceptom a energetickým auditom. Riadi tím odborníkov z oblasti energetiky, ktorí riešia projekty zákazníkov spoločnosti s prienikom do všetkých oblastí energetiky. V oblasti energetického manažmentu zavádza big data analýzu s prepojením na energetickú efektívnosť celkov. Je členom redakčnej rady časopisu mesačníka TZB haus technik.